Záväzky spoločnosti AG NEOVO vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobok sú definované ako je uvedené nižšie.


1. Spoločnosť AG NEOVO poskytuje záruku na materiálové vady po dobu troch (3) rokov pre všetky série panelov LCD TFT a tri (3) roky na diely. 

2. Kvalitatívne kontrola zobrazovacích bodov displeja LCD musí byť u chybných zobrazovacích bodov vykonávaná na čiernej obrazovke. Vada bodu sa vymedzuje takto: 0,15 mm priemer 0,3 mm. Na LCD paneli sú povolené maximálne 3 svetlé body alebo 3 tmavej body. Celkový počet tmavých a svetlých bodov nesmie prekročiť 3 body na celej ploche panelu. 

3. Ak dôjde počas záručnej doby k poruche, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti AG NEOVO. Poskytnite sériové číslo výrobku, svoje kontaktné informácie, napríklad adresu a telefónne číslo. 
 
4. Spoločnosť AG NEOVO poskytuje záruku na prípadné chyby v materiáloch alebo vykonanie u náhradných dielov alebo dielov poskytnutých v rámci tejto záruky, a to od dátumu výmeny alebo opravy po dobu deväťdesiatich (90) dní alebo počas zostávajúcej záručnej doby pôvodného produktu; platí ta z možností, ktorá predstavuje dlhšiu dobu krytia.

Čo nie je predmetom záruky 

1. a. Výrobky, u ktorých bolo poškodené, upravené alebo eliminované sériové číslo
b. Výrobky, u ktorých nie je preukázaná kópia pôvodnej faktúry alebo boli informácie na pôvodnej faktúre akýmkoľvek spôsobom upravené alebo vymazané. 

2. Škody, zhoršenie stavu alebo poruchy spôsobené nasledujúcimi príčinami:
a. Nehoda, hrubé zaobchádzanie, nesprávne použitie, nedbanlivosť, poliatie vodou či kvapalinami, úder blesku alebo iné prírodné vplyvy, nepovolené úpravy výrobku alebo nedodržiavanie pokynov dodaných spolu s výrobkami.
b. Korigendum alebo pokus o opravu osobami, ktoré k tomu nie sú oprávnené spoločnosťou AG NEOVO.
c. Akékoľvek poškodenie výrobkov počas prepravy.
d. Škody pri demontáži alebo montáži výrobkov.
e. Vonkajšie príčiny, napríklad kolísanie alebo výpadok elektrického napájania.
f. Použitie materiálov alebo dielov nespĺňajúcich technické špecifikácie spoločnosti AG NEOVO.
g. Bežné opotrebovanie.
h. Akákoľvek iná príčina, ktorá sa nevzťahuje na vadu výrobku.
i. Poškodenie alebo hrubé zaobchádzanie s povrchovou úpravou displeja.
j. poškrabaný alebo narušený panel.
k. popraskaná doska plošných spojov alebo poškodená skriňa alebo základňa.
l. Prevádzkovanie v príliš prašnom alebo vlhkom prostredí.
m. Vzhľadom k tomu, že LCD panel obsahuje tekuté kryštály, nepokrýva záruka poškodenie spôsobené statickým (nepohyblivým) obrazom zobrazeným po dlhšie časové obdobie (tento jav sa tiež označuje termínom "vypalování obrazu"). 
 
Spoločnosť AG NEOVO si vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok.
Podrobné informácie získate u miestneho zastúpenia spoločnosti AG NEOVO.