Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť “C.C.C.” s.r.o., IČO: 31 318 177, so sídlom Nám. Biely kríž 1101/1, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 2303/B je spoločnosťou, ktorá vykonáva servisné opravy výpočtovej techniky a audiovizuálnych zariadení a ich súčastí (ďalej len ako „zhotoviteľ“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov založených zmluvou o dielo alebo iným dvojstranným právnym úkonom, v ktorom na jednej strane vystupuje Spoločnosť ako zhotoviteľ a na druhej strane druhá zmluvná strana ako objednávateľ, a to vo forme:
(i) fyzickej osoby nevykonávajúcej podnikateľskú činnosť,
(ii) fyzickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť, alebo
(iii) právnickej osoby (ďalej v texte len „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“)
a ktorých predmetom je výkon záručného a pozáručného servisu elektroniky a iné plnenia a výkony zo strany zhotoviteľa.

Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, riadia sa vzťahy neupravené zmluvou ani týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené zmluvou ani týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Záručným servisom sa na účely týchto VOP rozumie činnosť zhotoviteľa, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci zákazníka, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia v rámci záručnej doby. Pozáručným servisom sa na účely týchto VOP rozumie činnosť zhotoviteľa, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci zákazníka, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia po uplynutí záručnej doby. Plateným servisom sa na účely týchto VOP rozumie činnosť zhotoviteľa, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci v záručnej lehote, ktorá má vadu nezlučiteľnú so záručnými podmienkami výrobcu (mechanické poškodenia veci, vady ktoré vznikli nesprávnym používaním veci) alebo iné vady na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu (softwarové vady, vady spotrebného materiálu ktoré sú po svojej životnosti napr. batérie, tonery).

Zákazník berie na vedomie, že pri servisnom zásahu môže prísť k strate dát (telefónny zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivé aplikácie) na zariadení.

Tieto VOP sú vyvesené na nahliadnutie v prevádzke dodávateľa na adrese Nám. Biely kríž 1101/1, 831 02 Bratislava ako aj na internetovej stránke www.ccc.sk.

II. ZÁKAZKA

Zmluvou o dielo sa rozumie zhotoviteľom i objednávateľom podpísaný doklad o prijatí zariadenia k prevedeniu záručného alebo pozáručného servisného zásahu (ďalej tiež ako „preberací protokol“). V preberacom protokole je potrebné uviesť popis zariadenia, popis závady. Preberací protokol musí obsahovať informáciu, či ide o záručný alebo pozáručný servis spolu s uvedením dátumu kúpy zariadenia ak ide o záručný servis.

Za uzatvorenie zmluvy o dielo sa považuje aj odovzdanie zariadenia k prevedeniu servisného zásahu. Týmto je najmä:
(i) zaslanie zariadenia k oprave prepravnou službou alebo poštou, kde objednávateľ prejavuje svoju vôľu k uzatvoreniu zmluvy o dielo buď vopred vyplneným a odoslaným webovým formulárom „Objednávka prepravy“ na adrese: https://ccc.sk/objednavka-prepravy/, alebo
(ii) zaslanie zariadenia k oprave prepravnou službou alebo poštou spolu so sprievodným listom, v ktorom zákazník o servisný zásah písomne žiada. V liste je potrebné uviesť okrem vyššie uvedených informácií aj identifikačné údaje zákazníka a informácie o zariadení – výrobcu, typ a model zariadenia, sériové číslo/IMEI zariadenia, dátum kúpy zariadenia, popis vád na zariadení, zoznam príslušenstva zasielaného spolu so zariadením.

Zhotoviteľ má právo zmeniť druh servisu zo záručného na pozáručný, ak odbornou kontrolou veci pri začatí vykonávania bola zistená vada, ktorá nie je zlučiteľná so záručnými podmienkami výrobcu. O tejto zmene zhotoviteľ informuje zákazníka.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zákazku v čase dohodnutom v zmluve, preberacom protokole alebo v prípadnej cenovej ponuke. Ak zhotoviteľ nedohodol so zákazníkom čas vykonania zákazky osobitne a nejde o záručnú opravu alebo opravu na základe osobitných podmienok dohodnutých medzi zhotoviteľom a zákazníkom, potom platí, že zákazka bude vyhotovená v primeranej lehote vzhľadom na predmet zmluvy.

Cena za vykonanie servisnej opravy obsahuje celkovú cenu práce vrátane súčiastok a náhradných dielov. Pri určení ceny za zákazku zhotoviteľ vychádza z cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy. Cenník je zverejnený na internetovej stránke zhotoviteľa a je tiež dostupný na nahliadnutie v jeho sídle. Zákazník berie na vedomie a je uzrozumený s tým, že v prípade, ak zhotoviteľ uvedie v preberacom protokole cenu pri prevzatí zariadenia, táto cena nie je konečná a môže sa zmeniť v závislosti od posúdenia vady na zariadení a dodania príslušného náhradného dielu.

Vykonávanie prác alebo dodanie náhradného dielu nad rámec dohodnutej zákazky si vyžaduje predchádzajúci súhlas zákazníka. Za súhlas zákazníka sa považuje aj emailová alebo SMS forma komunikácie Ak sa preukáže, že vykonanie prác nad rámec dohodnutej zákazky je potrebné pre jej riadne ukončenie a prevádzku predmetu zákazky, dodávateľ nie je v omeškaní s dokončením zákazky až do času, kým zákazník neodsúhlasí vykonanie prác alebo dodanie náhradného dielu nad rámec pôvodnej zákazky.

Pred dokončením opravy zariadenia môže zákazník od zmluvy odstúpiť (t. j. zákazku zrušiť) v prípade, ak zhotoviteľ oznámi zákazníkovi zvýšenú cenu opravy a zákazník s touto cenou nesúhlasí. V takomto prípade je však zákazník povinný zhotoviteľovi uhradiť už vykonanú prácu a vzniknuté náklady najmä podľa pôvodne dohodnutej ceny.

Ukončením zákazky sa rozumie jej riadne vykonanie a odovzdanie zákazníkovi. O ukončení zákazky zhotoviteľ upovedomí zákazníka a oznámi mu lehotu, v ktorej je zákazník povinný zákazku prevziať. Za upovedomenie zákazníka zo strany zhotoviteľa sa považuje aj emailová alebo SMS forma komunikácie. Odovzdanie predmetu zákazky a jeho prevzatie zákazníkom sa uskutočňuje v prevádzke zhotoviteľa, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak.

Pokiaľ zákazník požaduje iné miesto plnenia, je týmto sídlo alebo adresa pobytu zákazníka uvedená na preberacom protokole. Náklady spojené s dodaním do iného miesta plnenia, ako je sídlo zhotoviteľa, znáša zákazník.

Ak zákazník neprevezme predmet zákazky do jedného mesiaca po oznámení ukončenia zákazky, je v omeškaní s prevzatím predmetu zákazky. V prípade omeškania s prevzatím zákazky môže zhotoviteľ účtovať náklady spojené s úschovou predmetu zákazky v obvyklej výške v čase a mieste jeho prevádzky. Ak sa zákazník ocitne v omeškaní s prevzatím zákazky, zhotoviteľ je oprávnený predmet zákazky uschovať podľa svojho uváženia za bežných podmienok. Nebezpečenstvo na predmete zákazky a náklady spojené s úschovou v takom prípade nesie zákazník. V prípade, ak si zákazník nevyzdvihne predmet zákazky do šiestich mesiacov od oznámenia ukončenia zákazky, je zhotoviteľ oprávnený predmet zákazky predať.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena zákazky je splatná ihneď pri prevzatí predmetu zákazky zákazníkom, ak nestanoví daňový doklad neskorší termín dňa splatnosti, najneskôr však do štrnásť (14) kalendárnych dní od prevzatia predmetu zákazky.

V prípade omeškania s úhradou ceny zákazky je zákazník povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky s omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od zákazníka zloženie primeranej zálohy na cenu zákazky a v prípade neposkytnutia požadovanej zálohy je oprávnený vykonanie zákazky odmietnuť. Zhotoviteľ po potvrdení cenovej ponuky vystaví zálohovú faktúru zákazníkovi v celom rozsahu odmeny a začne servisnú opravu až po jej uhradení zákazníkom.

IV. ZÁRUČNÝ SERVIS

Zhotoviteľ je povinný vyriešiť požiadavku na záručnú servisnú opravu do 30 dní od prijatia zariadenia k záručnej oprave. Zhotoviteľ vydá zákazníkovi na požiadanie potvrdenie o tom, kedy požiadavku na záručnú opravu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Vyriešením záručnej opravy sa rozumie odstránenie požadovanej vady, prípadne uskutočnenie iného riešenia podľa dohody so zákazníkom. Ak dôjde k výmene dielu alebo súčiastky zariadenia, začne plynúť pre tento diel alebo súčiastku nová záručná doba od prevzatia veci.
Pre produkty značky Apple platí:
Ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo bude zákazníkovi poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vlastníctvom zákazníka a vymenená položka alebo položka, za ktorú zákazník získal finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.
Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka poskytne zákazníkovi dlhšie krytie.
Ak zákazník požaduje servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

Požiadavky na záručné opravy nebudú uznané ako oprávnené najmä ale nie výlučne v týchto prípadoch:
– ak je porušená pečatná plomba na reklamovanom zariadení;
– neprejaví sa reklamovaná vada v priebehu vstupných testov a ani zákazník nebude schopný vadu viditeľne pred zhotoviteľom demonštrovať;
– ak je príčinou vady nedodržanie pokynov v užívateľskej príručke k zariadeniu alebo pokynov, ktoré zhotoviteľ uviedol v protokole o prevedenom servisnom zásahu;
– ak je príčinou vady znečistenie zariadenia alebo zanedbanie periodickej údržby;
– ak bolo zariadenie použité v spojení s takým prídavným zariadením, spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo takým spôsobom, ktorý je v rozpore s pokynmi jeho výrobcu.

Ak nebude servisná oprava z vyššie uvedených dôvodov uznaná ako záručná, bude vyriešená ako pozáručná bez nároku zákazníka na bezplatné odstránenie vady zhotoviteľom. Zákazníkovi budú účtované náklady vzniknuté s nutným otestovaním zariadení a určením príčiny vady podľa cenníka zhotoviteľa.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZÁRUKE NA SERVISNÉ OPRAVY PRE SPOTREBITEĽOV

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci zákazníkom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Zákazník je povinný si pri prevzatí predmet zákazky skontrolovať a v prípade, že zistí vady, ktoré je možné pri takom prevzatí zistiť, na ne zhotoviteľa ihneď upozorniť. Ak pri preberaní zákazky neupozorní na vady, nevzniká mu žiaden nárok z včasného uplatnenia vád zákazky. V ostatných prípadoch musia byť vady dodávateľovi písomne oznámené bezodkladne po ich zistení a presne špecifikované.

Záručná doba na servisnú opravu je tri mesiace. Pod servisnou opravou veci sa rozumie odstránenie vady veci, vrátane výmeny vadného dielu, následky poškodenia veci alebo účinky jej opotrebenia. Zhotoviteľ na vymenený vadný diel poskytuje záručnú dobu podľa príslušných právnych predpisov, záručných podmienok výrobcu a podľa charakteru súčiastky (nová, zánovná, renovovaná, porovnateľná so stavom opotrebenia veci).

Ak je vec opravená alebo upravená vadné, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy. Zákazník, ktorému vznikol nárok na zľavu z ceny nemá nárok na náhradu ušlého zisku v dôsledku nedostatku vlastnosti zákazky.

Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ vydá zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
– pri bežnom opotrebovaní;
– ak predmet zákazky nebol dodávateľovi dodaný/odovzdaný súčasne alebo bezprostredne po oznámení zistených vád;
– vadné diely boli na pokyn zákazníka inou osobou alebo zákazníkom upravené, opravené, alebo odstránené;
– pri uskutočnení opravy alebo údržby boli použité podľa požiadaviek zákazníka ním dodané náhradné diely a zákazník napriek upozorneniu dodávateľa trval na ich použití pri realizácii zákazky;
– uplynula doba na uplatnenie záruky;
– vada bola dôsledkom vonkajšej mechanickej sily alebo predchádzajúcej havárie;
– ak zákazník zaobchádza alebo uskutočňuje starostlivosť alebo údržbu s predmetom zákazky v rozpore s pokynmi výrobcu alebo zhotoviteľa.

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZÁRUKE NA SERVISNÉ OPRAVY PRE INÝCH ZÁKAZNÍKOV AKO SPOTREBITEĽOV

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má zákazka v čase jej odovzdania zákazníkovi.

Zákazník je povinný zákazku prezrieť alebo zariadiť jej prehliadku podľa možnosti, čo najskôr po odovzdaní zákazky.

Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zákazníkovi, ak zákazník neoznámi vady diela:
– bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
– bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej pri odovzdaní zákazky.

Zhotoviteľ nezodpovedá zákazníkovi za škodu v súvislosti s neoprávneným, nesprávnym alebo nedostatočným zaobchádzaním s predmetom zákazky alebo v rozpore s pokynmi zhotoviteľa a výrobcu.

VII. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

V prípade vykonania zákazky – servisnej opravy veci sa chybný tovar alebo diely tovaru odovzdávajú zákazníkovi na základe jeho žiadosti. V prípade, ak zákazník o ich vrátenie nepožiada budú tieto na náklady Spoločnosti ekologicky zlikvidované. V prípade náhradných dielov si výrobcovia vyhradzujú právo na vrátenie vadného dielu, tzn. zhotoviteľ zákazníkovi vydá vymenený diel a vadný zašle späť výrobcovi (zvýhodnená Exchange cena dielu). Ak s postupom podľa predchádzajúcej vety zákazník nesúhlasí, zhotoviteľ umožní zákazníkovi nadobudnúť vymenený diel za jeho plnú nadobúdaciu cenu a vadný diel si ponechať (navýšenie Zvýhodnenej ceny Exchange o 100 %). V prípade náhradných dielov výrobcu Apple Inc. nie je možné nadobudnúť samostatne náhradný diel, ale náhradné diely tohto výrobcu sa predávajú spolu s ich výmenou a inštaláciou do veci.

VIII. INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom spracovávajúcim osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je:

“C.C.C.” s.r.o., IČO: 31 318 177, so sídlom Nám. Biely kríž 1101/1, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 2303/B

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať:
Poštou na adrese: Nám. Biely kríž 1101/1, 831 02 Bratislava
Telefonicky: +421 902 572 848
E-mailom: info@ccc.sk
zodpovedná osoba: Štefan Štefanov

Osobné údaje zákazníka (predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, podpis) poskytnuté zhotoviteľovi ako prevádzkovateľovi budú spracovávané manuálne aj automatizovanými prostriedkami aj bez súhlasu zákazníka za účelom:

– Vybavenia zákazky (servisnej opravy); právnym základom spracovávania je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník ako dotknutá osoba), ale aj ustanovenia právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa (najmä z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa), účtovníctva a správy daní (najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty), ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je najmä preukázanie súladu jeho postupov s platnou legislatívou;
– Vedenia evidencie zákaziek (servisných opráv); právnym základom spracovávania sú ustanovenia právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa (najmä zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) a účtovníctva, ako aj oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je najmä preukázanie súladu jeho postupov s platnou legislatívou.

Osobné údaje využíva prevádzkovateľ v súlade s hore uvedenými účelmi v procese vybavovania zákazky aj na komunikáciu so zákazníkom (napr. zasielanie informácií o stave vybavovania servisnej opravy, žiadosť o doplňujúce informácie a pod).

Bez spracovávania osobných údajov nie je možné vybavenie zákazky realizovať.

Osobné údaje sú spracovávané pre vyššie uvedené účely po dobu 5 rokov od vybavenia zákazky. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

Zhotoviteľ môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v zákazkovom preberačnom protokole, ktoré sú nevyhnutné na jej riadne vybavenie ďalším osobám, s ktorými zhotoviteľ spolupracuje alebo bude spolupracovať pri jej vybavovaní alebo ktorých vyjadrenie je potrebné k jej vybaveniu (kuriér, pošta, banka, osoba vykonávajúca odborné posúdenie a pod.).

Prevádzkovateľ môže pre účely vybavenia zákazky využiť sprostredkovateľa, ktorým je: Apple, Toshiba, Canon, AWH Servis, SPS, s.r.o., City Courier Slovakia, s.r.o. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.

Zákazník, ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak niektoré ustanovenie týchto VOP je, prípadne sa stane neplatným alebo nevymožiteľným, jeho neplatnosťou alebo nevymožiteľnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP v priestoroch svojej prevádzky a na internetovej stránke www.ccc.sk.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 01.082019.

C.C.Computer je autorizovaným servisom mnohých značiek s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame záručný, mimo záručný servis s použitím výhradne originálnych dielov pri všetkých servisných úkonoch.

© 2019 C.C.C. – Apple Authorised Service Provider
“C.C.C.” s.r.o.
IČO – 31318177
DIČ – 2020325461
IČ DPH – SK2020325461 podľa §4
Kontakt
Vážení zákazníci, spoločnosť Dynabook sťahuje z trhu AC adaptéry, predané jednotlivo alebo spolu notebookmi značky Toshiba, kvôli nebezpečenstvu požiaru a popálenia. Jednotky boli vyrobené v období od apríla 2008 do decembra 2012 a predávané do roku 2014. V prípade, že Váš adaptér spadá do programu bezplatnej výmeny, poprosíme Vás o zaslanie kompletných kontaktných údajov a fotografiu údajov z adaptéra na emailovú adresu servis@ccc.sk. My Vám následne zabezpečíme jeho bezplatnú výmenu.