Záručné podmienky

Záručné podmienky

 • Apple
 • Toshiba

PODMIENKY UPLATNENIA ZÁRUČNÉHO SERVISU ZARIADENÍ APPLE

Záručné podmienky spoločnosti Apple

Môžete si u nás uplatniť záručný alebo pozáručný servis na iPhone, vrátane iPhonov zakúpených u mobilného operátora v záručnej dobe.

V prípade že je doklad vystavený na firmu resp. na IČO záruka je v zmysle obchodného zákonnika 1 rok (12 mesiacov)
 • V prípade uplatnenia reklamácie na výrobok do 12 mesiacov je protokol o oprave súčasne odborným posúdením výrobku autorizovaným servisom.
 • V prípade že ide o pozáručnú opravu je protokol o oprave súčasne zmluvou o dielo.
 • V prípade že zákazník zakúpil zariadenie na Slovensku ktoré je v druhom roku záruky, ale jeho pôvod je mimo SR musí zariadenie reklamovať u svojho predajcu.
 • V prípade že je iPhone v 1. roku záruky spravidla nie je nutné doložiť doklad o kúpe, ale neplatí to vždy. Apple si vyhradzuje právo takýto doklad v prípade nutnosti požadovať. Ak ho zákazník stratil, alebo zariadenie dostal ako darček a už nemá možnosť tento získať, záruka mu bude uznaná len v prípade, že mu ju uzná spoločnosť Apple. Pri odovzdávaní iPhonu do servisu je potrebné aby ste vypli na svojom zariadení funkciu Find My iPhone. Odblokovanie Apple ID je možné iba cez Portál pre vytvorenie a správu vášho AppleID účtu alebo na Apple phone support: +420 800 700 527. Naše servisné stredisko túto službu neposkytuje. Môžete si u nás uplatniť bezplatné opravy v rámci Quality Programov: Repair Extension Program Doba opravy je závislá na dodávkach náhradnych dielov a závady na zariadeni. Obvyklá doba opravy je od 3 do 10 dní. Ak si želáte EXPRES opravu,  doba opravy je do 3 dní poprípade skôr podľa dohody. Diely používame len originál dodávané priamo od Apple.

  ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

  Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho výberu:

  • opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo
  • vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť.

  V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

  Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie.

  Táto záruka sa neuplatňuje: 

  a) na spotrebné súčasti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku nedostatku materiálu alebo spracovania; 

  b) na vizuálne poškodenie vrátane, nie však výhradne, škrabancov, preliačenín alebo poškodených plastov na konektoroch; 

  c) na škody spôsobené používaním s iným produktom; 

  d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s tekutinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; 

  e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; 

  f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple (“AASP”); 

  g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; 

  h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebovania produktu Apple; alebo 

  i) ak bolo niektoré sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo 

  j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní.

  V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

  Zariadenia, ktoré sú posielané do servisu prepravnou službou musia byť riadne zabalené, najlepšie v originálnom obale vrátane príslušenstva, pri zariadení musí byť pribalený záruční list, dodací list alebo faktúra. C.C.C. s.r.o. neručí za prepravu zariadení ktoré nie sú originálne zabalené a nemôže uznať záruku pokiaľ dôjde k ich poškodeniu pri preprave.

  Užitočné odkazy:

  Databáza kradnutých iPhonov v Českej republike

  Databáza ukradnutých Apple zariadení na Slovensku

  Spoznajte svoj iPhone

  Kde nájdem sériové číslo

  Pomoc s nabíjanim iPhone iPad

  Nájsť môj iPhone

  Pomoc s kódom zabudnuté heslo alebo zablokované zariadenie

  Overenie záruky

  Výdrž batérie

  Potrebujete pomoc?

  Získajte všetky informácie o podpore od spoločnosti Apple na jednom mieste:

  www.apple.com/sk/support

  Telefonická podpora:

  +420 800 700 527 telefonická podpora v českom jazyku.

  0800 004640  telefonická podpora v anglickom jazyku.

  Čísla telefonickej podpory na celom svete

  Akékoľvek otázky a pripomienky posielajte na adresu apple@ccc.sk

  PODMIENKY UPLATNENIA ZÁRUČNÉHO SERVISU ZARIADENÍ Dynabook / Toshiba

  Záručné podmienky Dynabook / Toshiba

  V prvom rade by sme odporučili všetkým klientom registráciu ich zariadenie Dynabook / Toshiba na stranke https://sk.dynabook.com/registration/registration-form/ nakoľko len tak si zaručíte bezproblémový servis na ktorý máte nárok.

  Kompletné znenie záručných podmienok výrobcu nájdete tu: OBMEDZENÁ ZÁRUKA PRE KRAJINY EMEA

  Pri žiadosti o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť:

  • popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo
  • doklad o nákupe, kópiu faktúry
  • zariadenie zabalené v primeranom balení (aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy)

  Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:

  • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
  • oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
  • v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora zariadenia

  Záruka sa nevzťahuje na:

  • zariadenia s porušenou plombou
  • softvér (vrátane predinštalačného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných podmienkach
  • zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty
  • poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
  • zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo
  • poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
  • poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
  • poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
  • poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby
  • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
  • poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
  • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
  • poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom
  • poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware…), ktorý kupujúci vedome či nevedome zaviedol do systému
  • poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
  • poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho
  • materiál spotrebného charakteru – tonery, pásky, náplne do tlačiarní, diskety, CD/DVD médiá a pod.
  • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať
  • na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

  Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

  Úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia –  inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládač zariadenia, vylepšenie operačného systému tzv. service pack, alebo upgrade operačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod štandardné záručné podmienky.

  V prípade opravy zariadení obsahujúcich vstavané pevné disky alebo priamo pri oprave pevných diskov obsahujúcich zákaznícke údaje sa postupuje dvomi spôsobmi:

  • ak kupujúci nežiada o obnovenie údajov na disku – tieto údaje môžu byť vymazané počas testovania funkčnosti zariadenia alebo disku. V prípade nevratného poškodenia disku a následnej neobnoviteľnej straty údajov sa kupujúcemu poskytne nový disk. Kupujúci, ktorí budú trvať na vrátení pôvodného disku, obdržia nový disk za úplatu.
  • ak kupujúci žiada o obnovenie údajov na disku, “C.C.C.” s.r.o. sa zaväzuje nepoužiť dané údaje na svoju podnikateľskú činnosť a narábať s takýmito údajmi tak, aby nedošlo k ich prezradeniu tretím stranám. V takomto prípade sa kupujúcemu vráti pôvodný funkčný disk, alebo nový disk (v prípade poškodenia pôvodného) spolu so zachránenými údajmi s tým, že dáta kupujúceho z poškodeného disku budú vymazané. V prípade nemožnosti obnovy údajov z disku sa postupuje podľa predchádzajúceho bodu. Táto služba je nad rámec štandardných záručných podmienok a bude vykonaná za úplatu.

  SERVISUJTE VAŠE ZARIADENIA TAM, KDE IM NAJVIAC ROZUMEJÚ.

  C.C.Computer je autorizovaným servisom mnohých značiek s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame záručný, mimo záručný servis s použitím výhradne originálnych dielov pri všetkých servisných úkonoch.

  © 2019 C.C.C. – Apple Authorized Service Provider
  “C.C.C.” s.r.o.

  IČO – 31318177

  DIČ – 2020325461

  IČ DPH – SK2020325461
  podľa §4

  Kontakt
  Vážení zákazníci, spoločnosť Dynabook sťahuje z trhu AC adaptéry, predané jednotlivo alebo spolu notebookmi značky Toshiba, kvôli nebezpečenstvu požiaru a popálenia. Jednotky boli vyrobené v období od apríla 2008 do decembra 2012 a predávané do roku 2014. V prípade, že Váš adaptér spadá do programu bezplatnej výmeny, poprosíme Vás o zaslanie kompletných kontaktných údajov a fotografiu údajov z adaptéra na emailovú adresu servis@ccc.sk. My Vám následne zabezpečíme jeho bezplatnú výmenu.